Notat veje, hække, hegn

H/F Skovly UDKAST April 2014 Regler vedrørende veje, skiltning, hække og hegn.

Haveforeningen er beliggende i et byzoneområde. Matriklen har siden 1954 været ejet af foreningen og udlagt til kolonihaver. Vejene internt på foreningens grund har ifølge myndighederne status som ’privat færdselsområde’ og er hverken det, der i lovgivningen betegnes ’offentlig vej’ eller ’privat fællesvej’.
Søllerød Kommune oplyste i 2001 i forbindelse med spørgsmål om parkeringsforbud og skiltning internt i foreningen, at den ikke er vejmyndighed, da der er tale om privat færdselsområde og hverken offentlig eller privat fællesvej. Politimesteren i Lyngby oplyste efterfølgende i forbindelse med samme spørgsmål, at poli‐ tiet ikke godkender autoriserede færdselstavler på foreningens område, da det er private område, men politiet giver samtykke til uautoriserede tavler, så det sikres, at de overholder krav til form og placering. Skilte skal være med gul bund og sort tekst, rektangulære med sort ramme og må alene opsættes på privat område. Ejeren af området bestemmer tekstens indhold og det skal fremgå at skiltet vedrører ”iprivat om‐ råde”.
Rudersdals Kommunes landinspektør oplyste i juli 2012, at forvaltningen ikke stiller krav om vejbredde, men oplyste samtidig, at brandvæsenet kan kræve op til 3 m i bredden. Beredskabschefen i Hørsholm oply‐ ste efterfølgende, at brandvæsenet ikke stiller krav om vejbredde, da foreningen i sin tid er godkendt med smallere veje. Ifølge en deklaration tinglyst i 1954 skal der være ”tilfredsstillende brandslukningsforhold”.
Kommunens landinspektør oplyser samtidig, at ”hegnsloven ingen funktion har i haveforeningen, og at regler for veje, hække og hegn reguleres af foreningen selv”. De bestemmelser, der gælder for området vil ifølge kommune derfor alene afhænge af de privatretlige dispositioner, der er indgået, herunder evt. ting‐ lysninger på matriklen.
Det fremgår af en tinglyst deklaration den 7. august 1954 i forbindelse med etablering af haveforeningen, at ”Beplantningsbæltet langs Kohavevej skal beplantes og opretholdes af foreningen. Beplantningens art skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som ligeledes har påtaleret med hensyn til vedligeholdelsen.” (Foreningen har, hvis dens areal grænser til et af kommunen tilhørende område, hegnspligt efter gældende lovgivning og regler. Hvor står det?)
I 1970 tinglyses en deklaration i forbindelse med etablering af rørledning der bestemmer, at kommunen til en hver tid skal have adgangsret til eftersyn og reparation.
Vedtægter for foreningen er senest revideret 25. august 2010. Vedtægterne indeholder ikke konkrete be‐ stemmelser om emnet, men forpligter medlemmerne til at overholde de af generalforsamlingen vedtagne ordensregler. Det fremgår af de aktuelle ordensregler godkendt i august 2013, at ”Hegn og beplantning ud mod fællesveje skal holdes inden for egen parcel og sådan at lovens krav til foreningens veje opfyldes.” samt at ”Det er forbudt at nedskære de hække og hegn, der omgiver foreningens ejendom.”

Indholdet i dette papir er til almen information i foreningen og bygger på de oplysninger, bestyrelsen er bekendt med ved udfærdigelsen. Der tages forbehold for den til enhver tid gældende lovgivning og regler, og bestyrelsen hæfter ikke juridisk for indholdet.