Notat afbrænding og bål

H/F Skovly UDKAST April 2014 Afbrænding af haveaffald og bål.

Rudersdal kommune skriver således på sin hjemmeside:
“Afbrænding er hyggeligt, men absolut forbudt.
Det varmer, det er måske lidt hyggeligt og i hvert fald dejligt nemt, men afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone og i sommerhusområder og har været det siden 1. januar 2010. Afbrænding er forbudt af hensyn til naboer og miljø, og når man i stedet genbruger haveaffaldet, er gevinsten at der kommer ny god dansk jord ud af det.
Det er kun tilladt at afbrænde tørt haveaffald på ejendomme i landzonen og kun i perioden fra 1. december til 1. marts. (Bemærk: Skovly er ikke landzone).
Dog er bål tilladt ved særlige lejligheder. I Rudersdal Kommune er det tilladt at brænde Sankt Hans bål og bål til rekreative formål, f.eks. til pølser og snobrød, på egen grund. På offentlige arealer er det kun tilladt at brænde bål på de dertil indrettede bålpladser.
Der er dog nogle sikkerhedsbestemmelser, som altid skal være opfyldt. På Rudersdal Hørsholm Brandvæsens hjemmeside kan du se en vejledning om brug af grill og åben ild på bålsteder i det fri.”
Rudersdal Hørsholm Brandvæsen skriver i sin Vejledning om sikker brug af grill og
bålsteder:
”Brug af grill er omfattet af Bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v., hvoraf det fremgår, at det er forbudt at anvende ildsteder, der kan flyttes eller er midlertidige i det fri, i mindre afstand end:
 5 meter fra alle bygninger med hårdt tag,
 15 meter fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af let
antændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel o.l. samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas o.l. Samme afstandsregler gælder også for flytbare bålsteder med et areal op til ca. 0,3 m2, når der anvendes egentligt brænde (træ). Hvis der anvendes trækul eller briketter, har Beredskabsstyrelsen vurderet, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at holde en afstand på mindre end de 5 meter fra andre bygningsdele i bygninger med hårdt tag.

Det gør det altså muligt at anvende traditionelle grill (forstået som grill af begrænset størrelse af typer som forhandles i supermarkeder og byggemarkeder) samt flytbare bålsteder med et areal op til ca. 0,3 m2 på altaner, tagterrasser, i carporte, overdækkede terrasser m.v., hvis du i øvrigt overholder følgende:
 Altanen, tagterrassen, carporten eller anden vejrligsbeskyttelse skal have mindst én åben langside.
 Grillen eller bålstedet skal placeres på et ikke-brændbart underlag og i passende afstand fra overflader og emner, der kan brænde.
 Der må kun anvendes trækul eller briketter – ikke egentligt brænde.
 Til optænding skal anvendes elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke og
lignende. Der må ikke anvendes optændingsvæske.
 Lampeolie kan dog anvendes, såfremt grillen er placeret mindst 2 meter fra
overflader og emner, der kan brænde.
 Sørg for at have vand til slukning i nærheden.
 Forlad ikke grillen før den er slukket.
Anvender du en grill, hvor opvarmningen alene foregår ved elektriske varmespiraler, er den ikke omfattet af ovennævnte regler. Anvender du grill, hvor opvarmningen foregår med flaskegas, skal du følge producentens anvisning, og der skal anvendes gasflaske med en tilladt fyldning på højst 11 kg.
Uanset brændselstype, skal grillen placeres på et ikke brændbart underlag og i øvrigt i sikker afstand fra brændbart materiale.
Herudover skal du være opmærksom på, at der kan være truffet særlige lokale bestemmelser fra eksempelvis beboerforeningen. Disse bestemmelser skal overholdes.
I særlige tørre perioder kan brandmyndigheden udstede et totalt afbrændingsforbud, som vil blive annonceret i dagspressen, samt på Rudersdal Hørsholm Brandvæsens hjemmeside (www.RHBrand.dk), samt på kommunernes hjemmeside.”

Indholdet i dette papir er til almen information i foreningen og bygger på de oplysninger, bestyrelsen er bekendt med ved udfærdigelsen. Der tages forbehold for den til enhver tid gældende lovgivning og regler, og bestyrelsen hæfter ikke juridisk for indholdet.